Skip to content

Algemene Voorwaarden

 

De Algemene Voorwaarden thuiswinkel van Reggy2go B.V. behoren – indien er betaald is via de webwinkel van Reggy2go- als een onderdeel van deze lesovereenkomst.

De lesovereenkomst wordt  rechtstreeks gesloten tussen de zelfstandig ondernemer (Reggy2go) en zijn/haar leerling/cursist.

Onder “leerling” wordt tevens verstaan: de ouder(s) en/of gezaghebbers, indien de leerling minderjarig is.

ALGEMEEN

 1. De Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten tussen de zelfstandig ondernemende Reggy2go hierna te noemen “rijschool” en hun leerlingen.
  De lesovereenkomst wordt rechtstreeks gesloten tussen de leerling en de rijschool.
  Indien een (les)pakket is betaald via de online webwinkel van Reggy2go, dan is nog steeds deze lesovereenkomst rechtstreeks gesloten tussen de rijschool en de leerling. Reggy2go vervult daarbij een koppelfunctie tussen de leerling en de rijschool en faciliteert voor de rijschool en de leerling een direct sales functie middels betalingen van de leerling voor de rijschool, via de webwinkel bij Reggy2go.
  Wanneer
  de rijschool de leerling -die online heeft betaald via de webwinkel van Reggy2go- heeft geaccepteerd, dan heeft de rijschool vanaf dat moment alle plannings en financiële verplichtingen jegens deze betreffende leerling op zich genomen.
  De rijschool is tevens vanaf het moment van accepteren eigenaar van de leerling en de leerling verklaart hiermee bekend te zijn en gaat hiermee uitdrukkelijk akkoord.
 2. In de lesovereenkomst wordt nadere invulling gegeven aan hetgeen de rijschool en leerling overeenkomen. Hierin wordt een keuze gemaakt voor een theorieopleiding en/of een standaard praktijkopleiding en/of een praktijkpakket opleiding en/of een chauffeursopleiding en/of een andere opleiding in het aanbod van de rijschool.
  Deze lesovereenkomst zal schriftelijk of via elektronische weg worden aangegaan.

Artikel 1 – Verplichtingen rijschool

De rijschool is verplicht er zorg voor te dragen:

 1. Dat er les wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rij-onderricht Motorrijtuigen (WRM);
 2. Dat de leerling zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur;
 3. Dat hij de leerling periodiek en in ieder geval eens per vijf lessen informatie geeft over de progressie van de leerling en de voortgang in relatie tot de exameneisen;
 4. Dat de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid (verder: het onderzoek) door de rijschool – onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden – daadwerkelijk is ingediend bij, of in het aanvraagbestand is ingevoerd van, de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), de Contactcommissie Chauffeursvakbekwaamheid (CCV), of het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR), uiterlijk twee weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het onderzoek naar de rijvaardigheid kan worden aangevraagd en waarop de leerling de kosten van het onderzoek aan de rijschool heeft voldaan;
 5. Dat de leerling, die via de rijschool het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en tijd waar voor hij/zij is opgeroepen door het CBR, de CCV, of het BNOR tot het afleggen van een onderzoek de beschikking heeft over hetzelfde lesvoertuig als waarin hij de rijlessen heeft ontvangen, dan wel tenminste over een lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type;
 6. Dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de lesovereenkomst
  (50 minuten per rijles), volledig wordt benut voor het geven van rijles;
 7. Dat er een verzekering is afgesloten, welke in ieder geval een dekking biedt van € 1.000.000 tegen aansprakelijkheid van de rijschool jegens de leerling;
 8. De leerling te wijzen op het feit dat eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, van invloed kunnen zijn op de aanvraag en het doen van een onderzoek;
 9. De leerling te wijzen op het feit dat op grond van de verblijfsstatus wordt bepaald of een rijbewijs kan worden afgegeven;
 10. De leerling te wijzen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij aan de rijschool hiervan melding moet maken.

Artikel 2 – Verplichtingen leerling

De leerling is verplicht:

 1. Zich te houden aan de door de rijschool gemaakte afsprakenoverzicht (schriftelijk of digitaal) op de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door de rijschool wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen). Bij het niet op komen dagen op het afgesproken tijdstip zonder tijdige afzegging, dient de volledige lesprijs te worden voldaan;
 2. De volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de op de lesafspraken overzicht afgesproken tijd. Zaterdagen, zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 48 uur.
  Afzegging dient tijdens de kantooruren van de rijschool te gebeuren en dient online of schriftelijk te worden gedaan. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege een dringende reden waaronder wordt verstaan een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van de leerling, alsmede een ernstig ongeval, ernstige ziekte van familie in de 1e en 2e graad of overlijden van een familielid in de 1e en 2e graad. Huisgenoten welke volgens het bevolkingsregister staan ingeschreven op hetzelfde adres als de leerling worden gelijk gesteld met familieleden in de 1e en 2e graad;
 3. Alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen;
 4. Het met de rijschool overeengekomen lesschema, zoals bijvoorbeeld de aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week, tot aan de datum van ieder onderzoek, na te komen;
 5. Zich ervan te vergewissen dat een herexamengarantie alleen kan worden verstrekt indien de leerling het lesadvies en meer in het bijzonder het aantal te volgen rijlessen, zulks wordt aangegeven door de betreffende rijinstructeur, heeft opgevolgd. Daarnaast is een voorwaarde voor het kunnen toepassen van de herexamengarantie dat de leerling wekelijks zonder onderbrekingen minimaal 2 uur aaneengesloten rijles heeft genomen. Een herexamengarantie beperkt zich tot het verstrekken van maximaal 1 praktijkexamen bij het CBR, indien de leerling voor de eerste keer zakt voor zijn/haar praktijkexamen. Eventuele rijlessen tussen de praktijkexamens dienen altijd afzonderlijk te worden betaald en vallen NIET onder de herexamengarantie. Een herexamengarantie is niet overdraagbaar en niet in geld uit te keren.
 6. Verplicht om tijdig – te weten voor het daadwerkelijk plaats vinden van het praktijkexamen- zelf in het bezit te zijn van het theoriecertificaat.
 7. Bij een onderzoek naar de rijvaardigheid (theorie-examen, tussentijdse toets of andere deeltoets, praktijkexamen en Nader Onderzoek) een geldig legitimatiebewijs, een correct ingevulde EV (eigen verklaring van het CBR) en indien vereist een geldig theoriecertificaat (of geldig vervangend document) te overleggen, zonder dat de rijschool kan worden aangesproken op de gevolgkosten, indien de leerlingen noodzakelijk vereiste documenten niet of niet tijdig op orde heeft;
 8. Eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het examenbureau voordat de rijopleiding wordt aangevangen. Indien de leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan de rijschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld;
 9. Zich ervan te overtuigen dat hij of zij, indien vereist, een uittreksel uit het bevolkingsregister kan verkrijgen indien het document nodig is voor het afleggen van het examen. De rijschool kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien de leerling geen examen kan doen als gevolg van het ontbreken van het genoemde uittreksel;
 10. Te melden indien sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen. Indien de leerling dit nalaat om aan de rijschool te vermelden, dan accepteert de rijschool geen enkele vorm aansprakelijkheid en zal eventuele directe of indirecte schade worden verhaald op de leerling;
 11. Aangezien het wettelijk verboden is om een voertuig te besturen wanneer men onder invloed van alcohol of geestverruimende middelen is, is het ook verboden om onder invloed van één van deze middelen een rijles te volgen. Wanneer dit het geval is zal de rijles niet doorgaan en zal deze toch in rekening worden gebracht, (primair is het de eigen verantwoordelijkheid van de leerling en bij twijfel zal de instructeur hierin een besluit nemen). Mocht voor, tijdens of na de les schade ontstaan, doordat er (ongemerkt) onder invloed gereden wordt, dan zal deze schade rechtstreeks verhaald worden op de leerling, zonder dat er recht is op restitutie van lesgelden en is de rijschool bevoegd om verdere rijlessen met de leerling te stoppen;
 12. Te verklaren dat hij/zij zich conformeert aan alle eisen die de wet stelt aan het mogen nemen van rijlessen en de leerling vrijwaart de rijschool hierin van elke vorm van -mogelijk- bedrog.

 

Artikel 3 – Betaling

 1. Betaling van de leerling aan de rijschool kan geschieden op drie manieren:

  – Vooraf, via de webwinkel welke Reggy2go faciliteert voor de leerling en de rijschool en
  welk bedrag wordt doorgestort naar de desbetreffende rijschool.
  – Rechtstreeks via de bankrekening van de rijschool.
  – Rechtstreeks a contant aan de rijschool.

 2. In alle van de bovenstaande drie gevallen geldt dat de lesovereenkomst rechtstreeks wordt gesloten tussen de rijschool en de leerling, waaruit uitsluitend tussen de leerling en de rijschool de wederzijdse betalings- en leveringsverplichtingen voortvloeien.
  De leerling en de rijschool verklaren de drie betalingsmogelijkheden te hebben gelezen, te hebben begrepen en hiermee uitdrukkelijk akkoord te gaan;
 3. De rijschool is gerechtigd om een bedrag aan inschrijvingsgeld/administratiekosten in rekening te brengen. De leerling dient deze kosten voor aanvang van de eerste rijles te voldoen;
 4. Facturen van of via de rijschool aan de leerlingen worden hoofdzakelijk digitaal verstuurd en indien noodzakelijk en op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de leerling, na bevestiging en goedkeuring van de verkeersschool per e-mail, verstuurd per post;
 5. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling van het lesgeld en de kosten, verbonden aan de individueel of in groepsverband te volgen theorielessen, per rijles respectievelijk theorieles contant of per bank worden voldaan. De kosten van de noodzakelijke leerboeken en ander lesmateriaal ten behoeve van de praktijk- en/of theorielessen dienen bij het afleveren van die zaken contant of per bank te zijn voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen;
 6. De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen. Dit geldt niet indien het Reggy2go Hoofdkantoor anders bepaalt, of de minister tussentijds examengelden verhoogt. Indien de leerling hiermee niet akkoord gaat, dan geldt artikel 6.3;
 7. Indien contant of per bank dient te worden betaald en deze betaling blijft uit, dan ontvangt de leerling 14 dagen na de achterstand c.q. 2 lessen nadat de achterstand was opgetreden een herinnering. De verkeersschool is gerechtigd het bedrag van de achterstand te verhogen met administratiekosten;
 8. De rijschool en de leerling komen overeen dat de rijlessen kunnen worden opgeschort bij elke betalingsachterstand van de leerling aan de rijschool;
 9. Indien leerling 7 dagen na de termijn genoemd in het vorige lid nog niet heeft betaald, kan de rijschool de leerling schriftelijk in gebreke stellen waarna de leerling door verloop van 7 dagen in verzuim is. Alsdan wordt over het nog openstaande bedrag rente berekend. Het rentepercentage bedraagt de wettelijke rente. Het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop de betaling had moeten plaatsvinden, wordt als gehele maand aangemerkt;
 10. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde, waaronder door de rijschool uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting van de leerling tot contante betaling c.q. tot betaling per het overeengekomen tijdstip komt te vervallen;
 11. Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, dan kan de rijschool de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde. Alsdan is de rijschool gerechtigd het verschuldigd bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan de rijschool in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie de rijschool zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag.
  De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag, tenzij de leerling aannemelijk maakt dat de rijschool minder schade lijdt;
 12. Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, dan is de rijschool gerechtigd tot opzegging van de overeenkomst over te gaan wanneer de leerling schriftelijk in gebreke is gesteld en in verzuim is door verloop van de bij ingebrekestelling gestelde termijn. Deze termijn dient een redelijke termijn te zijn. De rijschool dient de leerling van de opzegging schriftelijk of per e-mail in kennis te stellen.

Artikel 4 – Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid (praktijkexamen, tussentijdse toets of andere deeltoets), verder te noemen: het onderzoek

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het onderzoek gelijktijdig met de invulling van de aanvraag en de eigen verklaring (of het verstrekken van de laatste) contant of per bank aan de rijschool te worden voldaan.
 2. Veertien dagen na de datum van invulling en betaling van de aanvraag van het onderzoek heeft de leerling recht op inzage in zijn/haar gegevens in het aanvraagbestand van de rijschool waaruit blijkt dat zijn/haar aanvraag van het onderzoek bij het CBR, de CCV, of het BNOR is ingediend.
 3. Indien het onderzoek geen doorgang vindt omdat de leerling niet of te laat op het onderzoek verschijnt en dit niet te wijten is aan de rijschool, of omdat de leerling geen vereiste, geldige documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de leerling.
 4. De rijschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en praktijkgedeelte van het onderzoek door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister tussentijdse vastgestelde verhoging van examengelden.

Artikel 5 – Onderzoek naar de rijvaardigheid

 1. Indien het CBR, de CCV of het BNOR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, dan kan de rijschool de leerling het lesgeld van één rijles in rekening brengen voor het opnieuw vastgesteld onderzoek.
 2. Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat:
  1. sprake is van een dringende reden zoals vermeld in artikel 2 lid 2;
  2. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type ter beschikking is;
  3. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR of de CCV of de deskundige van het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type beschikbaar is; zal de rijschool ervoor zorgen dat voor de leerling een nieuw onderzoek wordt aangevraagd, indien de leerling dit wenst. De rijschool staat ervoor in dat het aanvragen van het onderzoek alsdan geschiedt zonder kosten voor de leerling.
 3. In de in het tweede lid genoemde gevallen garandeert de rijschool bovendien dat de leerling, indien hij/zij opnieuw onderzoek wil aanvragen, drie gratis rijlessen ontvangt. Dit is niet van toepassing indien het een nieuwe aanvraag betreft van een tussentijdse toets of andere tussentijdse deeltoetsen.

Artikel 6 – Beëindiging van de lesovereenkomst

 1. De lesovereenkomst (en daarmee het aangekochte lespakket) eindigt van rechtswege en zonder dat daarbij enige vorm van opzegging is vereist na een periode van 12 maanden, of wanneer de leerling voor een periode van zes maanden geen rijlessen meer heeft genomen. De leerling heeft alsdan geen recht meer op restitutie van les- en examengelden van de rijschool en de leerling gaat hier uitdrukkelijk mee akkoord. Hiervan kan slechts door de rijschool in het voordeel van de leerling worden afgeweken, indien de rijschool en de leerling dit vooraf en schriftelijk (via digitale weg) met de elkaar zijn overeengekomen;
 2. Indien de lesovereenkomst niet is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel niet is aangegaan voor een vaste periode kan de lesovereenkomst door zowel de leerling als de rijschool worden opgezegd. Opzegging dient rechtstreeks bij de rijschool en digitaal te gebeuren.
  1. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag van de leerling aan de rijschool en de leerling zegt tussentijds de lesovereenkomst op, dan gelden de volgende bedragen voor restitutie van les- en examengelden aan de leerling en uiteraard onder aftrek van reeds genoten rijlessen, examens en overige pakket onderdelen:
   € 25,00 per rijles, € 175,00 per praktijkexamen of tussentijdse toets en geen vergoeding voor een eventuele herexamengarantie. Tevens zullen er aanvullend € 75,00 administratiekosten in rekening worden gebracht.
  2. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag van de leerling aan de rijschool en de rijschool zegt tussentijds de lesovereenkomst op, dan gelden de volgende bedragen voor restitutie van les- en examengelden aan de leerling en uiteraard onder aftrek van reeds genoten rijlessen, examens en pakket onderdelen:
   € 35,00 per rijles, € 250,00 per praktijkexamen en € 215,00 per tussentijdse toets en geen vergoeding voor een eventuele herexamengarantie (bijvoorbeeld bij het stoppen van de rijschool);
  3. De hoogte van restitutie van deze bedragen van de rijschool aan de leerling is afwijkend, indien de leerling gegronde klachten jegens de rijschool heeft, zulks ter beoordeling kan worden voorgelegd aan Reggy2go franchisegever. Zowel de leerling als de rijschool verlenen hierbij de Reggy2go franchisegever de bevoegdheid om bij klachten van de leerling een bindend afwijkend oordeel te mogen vellen, waarbij zowel de rijschool en de franchisegever deze als bindend zullen accepteren, waarbij de volgende bedragen tot restitutie van les- en examengelden worden gehanteerd: € 35,00 per rijles, € 250,00 per praktijkexamen en € 215,00 per tussentijdse toets en geen vergoeding voor een eventuele herexamengarantie.
 3. De rijschool kan de aangegane lesovereenkomst voor een vast aantal lessen dan wel voor een vaste periode, slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van de rijschool redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, onder de terugbetaling aan de leerling van die (les) gelden, waarvoor de rijschool nog niet heeft gepresteerd (zie vorig lid);
 4. De eerste rijles wordt gezien als een vrijblijvende proefles – tegen gangbaar lestarief – bij de instructeur die de lessen gaat geven. Indien de leerling na deze les geen verdere rijlessen bij de verkeersschool wil volgen, informeert de leerling de verkeersschool per brief/fax/e-mail over zijn besluit en wel binnen vijf werkdagen of in ieder geval voor de volgende rijles.

Artikel 7 – Bemiddelings- en Geschillenregeling

 1. Bemiddeling
  Het beroep op bemiddeling moet schriftelijk of per e-mail (info@Reggy2go.nl) worden gedaan aan Reggy2go franchisegever binnen een periode van twee weken nadat het geschil is ontstaan.
 2. Het klachten- en of geschillenproces ziet er als volgt uit:

A: Verstuur eerst je klacht naar de rijschool. Doe dit altijd per e-mail.

B: Kom je er met de rijschool niet uit? Verstuur je klacht of suggestie dan per email naar info@Reggy2go.nl of aangetekend naar ons hoofdkantoor te Breda. De adresgegevens vind je op de website www.Reggy2go.nl .

C: Na ontvangst van je E-mail of aangetekende brief krijg je binnen drie werkdagen van de Reggy2go franchisegever een ontvangstbevestiging.

D: Je klacht zal te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld door de directie van de Reggy2go franchisegever.

E: Op dat moment zullen wij een reactietijd van maximaal 10 werkdagen aanhouden. Deze tijd zullen wij gebruiken om een goed en realistisch beeld te creëren van situatie omtrent de klacht, het toepassen van hoor en wederhoor én om te bepalen welke oplossing het beste aansluiting vindt op de ontvangen klacht.

F: Binnen maximaal 10 werkdagen zullen wij vanuit de directie van de Reggy2go franchisegever inhoudelijk reageren op je klacht. Dit doen wij altijd per E-mail. Zo heb je snel, helder en zwart op wit een gedegen antwoord op je vraag, klacht of suggestie.

G: De ingediende klacht of suggestie blijft voor tenminste 1 jaar digitaal bewaard.

H: Zowel de leerling als de rijschool verlenen aan Reggy2go franchisegever de bevoegdheid om bij klachten of geschillen tussen de rijschool en de leerling een bindend (afwijkend) oordeel te mogen vellen, waarbij zowel de rijschool en de franchisegever deze als bindend zullen accepteren, teneinde het geschil tussen partijen zo spoedig als mogelijk op te kunnen lossen.

I: Indien bemiddeling en het daaruit vloeiende bindende advies van Reggy2go franchisegever naar de mening van de leerling of de rijschool niet tot een bevredigende oplossing leidt c.q. indien de rijschool de bij de bemiddeling geboden oplossing van het geschil niet volgt, kan het geschil op schriftelijk verzoek van een der partijen worden onderworpen aan de bevoegdheid van de burgerlijke rechter voor een voor beide partijen eveneens bindend oordeel.

 

Artikel 8 – Vrijwaring

 1. De rijschool vrijwaart de leerling voor kosten voortvloeiende uit overtredingen die deze onder toezicht heeft gepleegd, alsmede voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens het onderzoek, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede bij het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Zie daartoe ook artikel 2.11
 2. Indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling de rijschool volledig en zal eventueel terzake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

Artikel 9 – Persoonsgegevens / AVG

 1. De persoonsgegevens van de leerling die worden vermeld op de lesovereenkomst worden door de franchisegever en de rijschool verwerkt, geheel conform de voorwaarden die worden gesteld aan de AVG. Aan de hand van deze verwerking kan de rijschool: de overeenkomst uitvoeren, de leerling een optimale service verlenen en verplichtingen jegens de leerling nakomen, hem tijdig voorzien van actuele rijlesinformatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen.
 2. De rijschool en de leerling geven de franchisegever toestemming om deze gegevens integraal en zonder nadere toestemming in te zien en te gebruiken geheel binnen de normen van de AVG, o.a. ten behoeve van administratieve werkzaamheden, het verwerken van klachten en/of andere naar inzicht van franchisegever noodzakelijke werkzaamheden.
 3. Het volledige privacy statement welke van toepassing is op en een onlosmakelijk onderdeel is van deze lesovereenkomst, is te verkrijgen onderaan de website van Reggy2go franchisegever op www.Reggy2go.nl .

  De leerling verklaart het privacy statement welke is vermeld op de website van Reggy2go.nl te hebben gelezen, te begrepen en hiermee volledig akkoord te gaan.

 

23-02-2022 v1.0